همه چی در مورد بازی
همه چی در مورد بازیفقط مخصوص گیمر ها

 

Walkthrough
Prologue - Returning Home
Mission 1 - Dishonored
The Hound Pits Pub
Somewhere Else...
The Hound Pits Pub #2
Mission 2 - High Overseer Campbell
The Hound Pits Pub #3
Mission 3 - House of Pleasure